POLITIKA ZASEBNOSTI V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Namen politike zasebnosti je seznaniti paciente, posameznike, uporabnike storitev in druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z Ginekologijo Mišo Rajić, Mišo Rajić s.p. (v nadaljevanju: »organizacija«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

V organizaciji osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo, veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov) ter področno zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov na področju zdravstva:

 • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),
 • Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP),
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej),
 • Zakon o zdravniški službi (ZZdrS),
  Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-i),
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ),
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • Zakon o zdravilih (ZZdr-2),
 • Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl).

Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:

Ginekologija Mišo Rajić, Mišo Rajić s.p. Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

e-pošta: info@gmr.si

Telefon: 070 780 718

Spletna stran:

https://www.gmr.si

OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Mišo Rajić

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

e-pošta: info@gmr.si

Telefon: 070 780 718

Spletna stran:

https://www.gmr.si

NAMENI IN PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Organizacija zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca:

obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe:

obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba:

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Za namen izvajanja zdravstvene dejavnosti organizacija obdeluje osebne podatke pacientov na podlagi zakonodaje. Na teh podlagah obdelujemo naslednje osebne podatke pacientov: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefon, rojstni datum, pošta in kraj bivanja, elektronski naslov, EMŠO

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja

Podatki se hranijo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo samo za določeno obdobje, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.

NAROČANJE NA ZDRAVSTVENE STORITVE

Pacientom mora biti v skladu z zakonodajo omogočeno naročanje na storitve elektronsko, po pošti, po telefonu in osebno v ordinaciji. Za namen elektronskega naročanja pacienta na zdravstveno storitev, obdeluje organizacija naslednje podatke: ime in priimek, elektronski naslov in kontaktna telefonska številka.

Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakonodaja in privolitev pacienta. Osebni podatki se hranijo 5 let skladno z zakonom.

ZA IZVAJANJE POGODBE

V primerih, ko posameznik z organizacijo sklene pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev, sodelovanje v različnih programih ipd.

Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, organizacija ne more skleniti pogodbe, prav tako organizacija ne more izvesti storitve. Na tej podlagi obdelujemo samo in izključno tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in pravilno izvajanje pogodbenih obveznosti. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba, izpolnjen in podpisan vprašalnik o zdravju.

Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s pogodbo.

V takem primeru hrani organizacija podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

ZA NAMEN OBVEŠČANJA POSAMEZNIKOV PO ELEKTRONSKI POŠTI

Organizacija lahko, na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti, stranke, kupce in uporabnike storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil ali kot zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov organizacije.

Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakoniti interes in privolitev.

Podatki se bodo obdelovali do preklica prejemanja sporočil, oziroma do umika privolitve, oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

ZA NAMEN PREPREČEVANJE ZLORAB

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo osebne podatke, kadar je to nujno potrebno za preprečevanje zlorab. Na podlagi zakonitega interesa osebne podatke obdelujemo po zaključku pogodbenega razmerja, v obdobju, ko je mogoče uveljavljati pravne zahtevke po pogodbi.

VIDEONADZOR

V organizaciji Ginekologija Mišo Rajić, Mišo Rajić s.p. izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene znotraj organizacije in pred vhodom v organizacijo) spremljamo vstope in izstope v prostor in iz njega (na podlagi 77člena ZVOP-2.),

Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja organizacije (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) i. odstavka 6. člena Splošne uredbe, v povezavi s 76. in naslednjimi členi

ZVOP-2). Znotraj nekaterih delovnih prostorov se videonadzor izvaja, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti. Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obravnave, kot so prenosi subjektom v tretje države, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo. Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo s strani pooblaščene osebe.

Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki oz. elektronskem naslovu organizacije. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na osebo za varstvo podatkov

OBDELAVA NA PODLAGI PRIVOLITVE OZ. SOGLASJA

Če organizacija nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti, zakonitega interesa ali zaščite življenja posameznika, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

naslov prebivališča in naslov elektronske pošte: za namene obveščanja in komunikacije:

fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani organizacije):

za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih organizacije:

druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na

podlagi privolitve pred njenim preklicem. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Organizacija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno - ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov

OBDELAVA JE POTREBNA ZA ZAŠČITO ŽIVLJENJSKIH INTERESOV POSAMEZNIKA

Organizacija lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko organizacija poišče osebne podatke posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo, predpisana zdravila in izdelke ali naveže stik s posameznikom oz. z njegovimi svojci, za kar organizacija ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja le v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV, IZNOS PODATKOV IN AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: računovodskim servisom, vzdrževalci informacijskih sistemov, družbo za varovanje objekta, ponudnikom družabnih omrežij, spletnega oglaševanja (Facebook, Instagram), pogodbenimi sodelavci za opravljanje storitev, ponudniki zdravstvenih laboratorijskih storitev. Posameznik ima pravico zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni osebni podatki o posamezniku. V primeru mladoletnega otroka to lahko zahteva zakoniti zastopnik oz. eden izmed staršev.

INFORMACIJE O PRENOSIH OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil potrjenih s strani EU.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo.

PIŠKOTKI

Naša spletna stran deluje s pomočjo t.i, piškotkov (angl. cookies), ki so

pomembni za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, za pomoč pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd, Spletna stran uporablja nujne piškotke, ki se naložijo takoj, za vse ostale piškotke pa potrebujemo vašo privolitev, ki jo lahko kadarkoli spremenite. Piškotke, ki jih brskalnik shrani, lahko posameznik izbriše.

VAROVANJE PODATKOV IN TOČNOST PODATKOV

Organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst

osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščiteni z geslom. Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni.

PRAVICE PACIENTOV

Zakon o pacientovih pravicah določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so kršene. Zakon tudi določa s temi pravicami povezane dolžnosti, ki jih ima pacient.

Pravice pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah v povezavi z varstvom osebnih podatkov so: pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov; pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic; pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Pacient, ki meni, da je v postopku zdravstvene obravnave prišlo do kršitve pravic, ki jih ima možnost zahtevati ustrezno obravnavo. V primeru, da želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, Lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov organizacije.

PRAVICE POSAMEZNIKA V ZVEZI Z OBDELAVO NJEGOVIH OSEBNIH PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja, lahko posameznik uveljavlja z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na posamezni zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljanje pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo V tem primeru vas bomo seznanili z razlogi za zavrnitev ter z vašo pravico do pritožbe pri nadzornem organu. V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše indentitete.

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu: Dunajska 22,1000 Ljubljana (e-naslov:gp.ip(a)ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 1.6.2023 dalje.

Mišo Rajić s.p

Ogrinova ulica 26, 1291 ŠKOFLJICA,

Matična številka: 8291365000

Davčna številka: 23100796

Podaja Informacije po 13. in 14. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR):

 1. identiteta in kontaktni podatki obdelovavca in njegovega predstavnika:

Naziv: Mišo Rajić s.p.

Naslov: Ukmarjeva 6, Ljubljana

e-mail: info@gmr.si

 1. kontaktni podatki osebe za varstvo podatkov:

Mišo Rajić

M: 070 780 718

 1. nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo:

 • za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev za posameznika,

 • 6. člen GDPR, privolitev posameznika, pogodba

 1. vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo:

 • osnovni osebni podatki (ime, priimek, prebivališče, EMŠO),

 • osnovni kontaktni podatki (telefon, e-mail),

 • podatki o kontaktni osebi, pooblaščeni za vpogled v zdravstveno dokumentacijo: ime, priimek, tel, razmerje do pacienta),

 • posebne vrste osebnih podatkov (podatki, potrebni za obravnavo zdravstvenega stanja oziroma za potrebe zdravljenja),

 • osnovni podatki, potrebni za izstavitev računa (transakcijski račun), v primeru samoplačniških storitev, doplačilih zdravstvene storitve

 1. uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

izvajalec zdravstvene dejavnosti in pooblaščene osebe; podatki se ne izvažajo v tretje države

 1. obdobje hrambe osebnih podatkov:

zobozdravstveni karton trajno; zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti pacienta; ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let, skladno z namenom obdelave

 1. pravice posameznika:

 • pravica dostopa do osebnih in genetskih podatkov (15. čl. GDPR),

 • pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih in genetskih podatkov (16. čl. GDPR),

 • pravica do izbrisa osebnih in genetskih podatkov v primerih, določenih v 17. čl. GDPR,

 • pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. čl. GDPR,

 • pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih in genetskih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. čl. GDPR),

 • pravica do prenosljivosti podatkov (20. čl. GDPR),

 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. čl. GDPR)

 1. obveznost zagotovitve osebnih podatkov

za potrebe izvajanja zdravstvene storitve po naročilu posameznika, po privolitveni izjavi

 1. vir osebnih podatkov

Posameznik

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, z zahtevo na naslov obdelovalca, kontaktni podatki so navedeni pod točko 1.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).